Dwarf car Photos

John P powered by 1999 R1 Yamaha engine.